Rekrutacja - Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym oraz metodach jego ochrony, obejmującym przede wszystkim zagadnienia z zakresu chemii i biologii, a także elementy fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury oraz humanistyki. Oprócz specjalistów z wydziałów Chemii oraz Biologii i Nauki o Ziemi, w zajęciach dydaktycznych uczestniczą specjaliści z innych wydziałów UJ, a także specjaliści z innych uczelni Krakowa: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i inni. W programie studiów położono główny nacisk na wykształcenie absolwenta o szerokich podstawach z zakresu chemii i biologii, umożliwiających mu rozpoznanie i ocenę zagrożeń oraz dobór optymalnych metod i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Podstawą ustalania listy rankingowej kandydatów jest średnia ważona wyników nowej matury z dwóch przedmiotów spośród następujących:

  • chemia (waga 3),
  • biologia (waga 3),
  • matematyka (waga 2),
  • fizyka (waga 2),
  • nformatyka (waga 2).

» więcej szczegółowych informacji

Studenci po ukończeniu 1 roku studiów wybierają jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych – chemia środowiska lub biologia środowiska. W programie studiów oprócz zajęć wykładowych seminaryjnych oraz laboratoryjnych realizowanych na Wydziale Chemii UJ i Wydziale BiNOz UJ znajdują się również zajęcia terenowe oraz praktyki studenckie.

Absolwent 3-letnich studiów zawodowych uzyska stopień "licencjata w zakresie ochrony środowiska" i będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych oraz w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i służbie zdrowia. Osoby, które dodatkowo uzyskają przygotowanie pedagogiczne będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie podstawowym.

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Studia te mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata z zakresu ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.
Kryterium kwalifikacji: średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Ochrona Środowiska
dr Małgorzata Krzeczkowska
Zakład Dydaktyki Chemii
pokój nr 210
tel.: 126632065
e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl
 

» więcej szczegółowych informacji

Studenci mają do wyboru dwie ścieżki specjalizacyjne – chemia środowiska i biologia środowiska. Program studiów obejmuje kursy obowiązkowe, fakultatywne oraz seminarium i pracę magisterską. Studia prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System).

Studia kończą się uzyskaniem stopnia "magistra ochrony środowiska". Absolwenci tych studiów będą posiadać kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska (administracja państwowa i samorządowa, przemysł) oraz w szkolnictwie średnim i wyższym.

Kryteria

Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne na Wydziale Chemii

Kierunek Chemia:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Ochrona Środowiska:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Chemia Medyczna:

Studia I stopnia