Zasady rekrutacji na studia III stopnia

Nauki chemiczne: chemia (stacjonarne)

Program studiów doktoranckich jest realizowany według indywidualnego toku uzgodnionego przez opiekuna naukowego z doktorantem. Studia trwają cztery lata i kończą się egzaminem doktorskim.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Andrzej Kotarba.

» Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018

 1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach: chemia lub z zakresu nauk chemicznych.
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.
  Dodatkowym wymogiem formalnym jest zgoda jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych w Wydziale Chemii UJ lub (w przypadku studiów środowiskowych) w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego.

 2. Kryteria kwalifikacji.

  O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwa­lifikacji ustalony w oparciu o:

  1. średnią ocen ze studiów przeliczoną na punkty zgodnie ze wzorem:

   gdzie:
   WSr to przeliczona na punkty średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednio przeliczona średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,
   Sr to średnia ocen uzyskanych przez kandydata, obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom,
   M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata,
   m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;

  2. wynik egzaminu z przedmiotu kierunkowego ocenianego w skali 2.0 – 5.0;

  3. wynik egzaminu z języka angielskiego ocenianego w skali 2.0 – 5.0.

 3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.
  W pierwszym etapie średnia ocen ze studiów jest przeliczana na punkty zgodnie ze wzorem wyrażonym powyżej. Do etapu drugiego przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, w liczbie przekraczającej o 40% ustalony limit przyjęć. Pozostali kandydaci klasyfikowani są na ostatecznej liście rankingowej zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w etapie pierwszym.
  W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego są przeprowadzane egzaminy z przedmiotu kierunkowego i z języka angielskiego. Jako przedmiot kierunkowy kandydaci mogą zdawać chemię fizyczną, chemię teoretyczną lub biochemię; wybór należy do kandydata, w porozumieniu z jego przyszłym opiekunem naukowym. Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną z egzaminu z przedmiotu kierunkowego, niezależnie od wyniku egzaminu z języka angielskiego, uzyskują z etapu drugiego 0 (zero) punktów, a o ich pozycji na ostatecznej liście rankingowej decydują punkty uzyskane w pierwszym etapie kwalifikacji.
  Wynik kwalifikacji kandydatów, którzy z egzaminu z przedmiotu kierunkowego otrzymali co najmniej ocenę dostateczną, jest średnią ważoną punktów uzyskanych: za średnią ze studiów, za ocenę uzyskaną z egzaminu z przedmiotu kierunkowego i za ocenę uzyskaną z egzaminu z języka angielskiego, z wagami odpowiednio 2, 4 i 1, przy czym liczba punktów za egzamin przedmiotowy oraz za egzamin z języka angielskiego jest równa ocenom z tych egzaminów. Do przyjęcia na studia zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali czołowe miejsca na liście rankingowej, w liczbie równej ustalonemu limitowi przyjęć, przy czym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów niezbędną do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia, nie mniejszą niż W = 400/7 punktów.
  Lista rankingowa kandydatów na Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Chemii UJ we współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest sporządzana odrębnie przy zastosowaniu tych samych kryteriów kwalifikacji.

 4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji.

  Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

  gdzie:
  W to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego,
  WSr to przeliczona na punkty średnia ocen ze studiów,
  E to punkty za ocenę z egzaminu z przedmiotu kierunkowego,
  J to punkty za ocenę z egzaminu z języka angielskiego.

» Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia cudzoziemców, tj. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018

Studia trzeciego stopnia, dla których kolejność kandydatów na liście rankingowej jest ustalana na podstawie liczbowego wyniku kwalifikacji obliczonego w drodze odpowiedniego zastosowania szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017 określonych dla kandydatów podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia:

 

1) Środowiskowe Studia Doktoranckie (Zabrze).

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym.

» Dokumenty wymagane przy rejestracji

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
   
 2. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
   
 3. kserokopia dyplomu magisterskiego lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant" lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem magisterskim, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
   
 4. kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
   
 5. opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
   
 6. oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,
   
 7. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu, życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
   
 8. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

» Dokumenty wymagane przy wpisie

 1. do wglądu: dyplom magisterski lub dokument potwierdzający status beneficjenta programu „Diamentowy Grant" lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem magisterskim (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
   
 2. do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
   
 3. jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
   
 4. kserokopia obu stron dowodu osobistego, a w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa kserokopia strony paszportu ze zdjęciem (wraz z jego oryginałem do wglądu),
   
 5. wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego), i/lub wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego),
   
 6. do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii.

Terminy

Terminy rejestracji, tj. rejestracji w systemie ERK oraz przesłania dokumentów wymaganych dla potwierdzenia rejestracji:

1. 28 czerwca
2.   6 września

Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1. 30 czerwca do godz. 12:00
2.   8 września, do godz. 12:00

Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych:

1.   6 – 13 lipca
2. 13 – 20 września

Ogłoszenie listy rankingowej:

1. 18 lipca
2. 25 września

Wpisy na studia:

1. 19 – 24 lipca
2. 29 września

Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wy-dawanych przez lekarzy medycyny pracy:

1. 7 września
2. 4 października

Zakres tematyczny do egzaminu:

 1. Chemia fizyczna: Zakres podręcznika P.W. Atkins, Chemia fizyczna (PWN, Warszawa 2001), lub równoważnego.

 2. Chemia teoretyczna: Zakres podręcznika K.Gumiński, P.Petelenz, Elementy chemii teoretycznej (PWN, Warszawa 1989) oraz R.F.Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej (PWN, Warszawa 2001), lub równoważnych.

 3. Biochemia: Zakres podręcznika L.Stryer, Biochemia (PWN, Warszawa 2003), lub równoważnego.

 4. Język angielski: Poziom odpowiadający Cambridge First Certificate in English oraz znajomość podstawowej terminologii chemicznej.

Zobacz również