I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej


SESJA POSTEROWA

SESJA CHEMII KOORDYNACYJNEJ

Poster-K-1 A. Adach
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna kompleksów skorpionowych, wyizolowanych z metalicznego kobaltu oraz 1-hydroksy-3,5-dimetylopirazolu jako substratów

Poster-K-2 A. W. Augustyniak, T. T. Suchecki, B. Mathews, H. Kumazawa
Reaktywność proszków i nanoproszków metali w roztworze [FeIII(edta)(H2O)]-

Poster-K-3 M. Brela, M. Srebro, A. Michalak
Teoretyczne badania wpływu podstawników na aktywność kompleksów półtytanocentrowych w procesie polimeryzacji etylenu

Poster-K-4 A. Czyrnek, P. Paciorek, A. Ryniewicz, M. Tomecka, J. Szklarzewicz, K. Kurpiewska, W. Nitek
Kompleksy molibdenu(IV) z ligandami ON i NN donorowymi

Poster-K-5 M. Górna, A. M. Trzeciak
Kompleksy typu PEPPSI – Badania strukturalne i reaktywność

Poster-K-6 I. Grudzka, S. Krompiec, A. Słodek, G. Szafraniec, B. Marcol
Synteza 1,2,3-triazoli – potencjalnych ligandów cyklometalujących

Poster-K-7 R. Gryboś, D. Matoga, A. Ryniewicz, J. Szklarzewicz, M. Tomecka
Synteza i charakterystyka spektroskopowa kompleksów wanadu(IV) z hydrazydo-hydrazonami

Poster-K-8 R. Gryboś, P. Zabierowski, A. Ryniewicz, M. Tomecka, D. Matoga, J. Szklarzewicz
Właściwości redoksowe i trwałość w roztworach wodnych kompleksów wanadu(IV) z hydrazydo-hydrazonami

Poster-K-9 R. Starosta, U. K. Komarnicka, M. Sobczyk, M. Barys
Złożona luminescencja kompleksu [CuNCS(1,10-fenantrolina)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]

Poster-K-10 A. Kornowicz, D. Prochowicz, I. Justyniak, J. Lewiński
Homochiral coordination polymers based on CuX and cinchona alkaloids: a solvothermal and mechanochemical approach

Poster-K-11 B. Marcol, E. Kowalska, J. Malarz, A. Maroń, M. Penkala, I. Grudzka, S. Krompiec, J. G. Małecki
Kompleksy metali przejściowych oraz układy eter koronowy – mocna zasada jako katalizatory izomeryzacji związków allilowych

Poster-K-12 J. Masternak, B. Barszcz, M. Hodorowicz, K. Stadnicka
Małocząsteczkowe kompleksy modelowe Ca(II) i Cd(II) z alkoholami, aldehydami i kwasami heteroaromatycznymi

Poster-K-13 A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli
Zależność wartości temperatury przejścia fazowego w Tc1 od objętości komórki jednostkowej w jonowych kryształach koordynacyjnych typu [M(NH3)6]A2

Poster-K-14 A. Mondry, R. Janicki
Wpływ przeciwkationów na właściwości strukturalne i fotofizyczne kompleksów lantanowców z EDTA i jego fosfonowym analogiem EDTMP

Poster-K-15 A. Mondry, R. Janicki
Kompleks Eu3+ z DOTMP – struktura i spektroskopia

Poster-K-16 E. Nykiel, J. Kalembkiewicz, M. Dranka, M. Kopacz, A. Kuźniar
Synteza, charakterystyka i badania spektralne kompleksu Zn(II) z sulfonową pochodną moryny

Poster-K-17 D. Prochowicz, W. Bury, I. Justyniak, J. Lewiński
Synteza, budowa i reaktywność oksokarboksylanowych klasterów cynkowych

Poster-K-18 W. Łasocha, D. Majda, M. Oszajca, W. S. Przybylski, J. T. Szklarzewicz
Struktura i badania fizykochemiczne dla wybranych oksobiperoksowanadanów(V) z ligandami polipirydynowymi

Poster-K-19 J. M. Dąbrowski, B. Pucelik, M. Krzek, L. G. Arnaut, M. M. Pereira, W. Macyk, G. Stochel
Kompleksy metali halogenowej sulfonamidowej porfiryny jako skuteczne fotokatalizatory w usuwaniu zanieczyszczeń środowiska

Poster-K-20 E. Silarska, A. M. Trzeciak
Badania TEM i ESI-MS kompleksów anionowych palladu(II) typu [IL]2[PdCl4]

Poster-K-21 M. Srebro, A. Michalak
Teoretyczny obraz wiązania w związkach kompleksowych rodu z N-heterocyklicznymi karbenami

Poster-K-22 R. Starosta
Kompleksy miedzi(I) z diiminami i tris(aminometylo)fosfinami. Właściwości fotofizyczne i aktywność biologiczna

Poster-K-23 G. Szafraniec, A. Słodek, S. Kula, M. Filapek, S. Krompiec
Otrzymywanie nowych C^N cyklometalowanych kompleksów irydu(III) – prekursorów metalopolimerów przewodzących

Poster-K-24 M. Wilk, I. Turowska-Tyrk, V. Videnova-Adrabinska
Badania strukturalne kompleksu kobaltu(II) z kwasem 4-(fosfonometylo)benzoesowym

Poster-K-25 K. Witt, W. Urbaniak
Wykorzystanie 3-podstawionych pochodnych pentano-2,4-dionu do syntezy nowych ketoimin

Poster-K-26 P. Zabierowski, J. Szklarzewicz, K. Kurpiewska, K. Lewiński, W. Nitek
Różnorodność strukturalna kompleksów miedzi(II) z podstawionymi salicylideno-2-etanolaminami

SESJA FIZYCZNEJ CHEMII NIEORGANICZNEJ

Poster-F-1 J. Kalembkiewicz, U. Chmielarz
Badania redukcji chromu(VI) w układach wodno-metanolowych i ich zastosowanie do izolacji chromu(VI) z tlenkowej frakcji popiołów przemysłowych

Poster-F-2 K. Dyduch, M. P. Mitoraj, A. Michalak
Opis wiązań z udziałem dziury σ w ujęciu ETS-NOCV

Poster-F-3 J. Fenska, O. Impert, A. Katafias
Proces transferu elektronu pomiędzy MER −trispikolinianorutenem(III) i glutationem – kinetyka i mechanizm

Poster-F-4 M. Fiuk, A. Adamski, Z. Sojka
Hybrydowe układy tlenkowe jako katalizatory całkowitego utleniania metanu pochodzącego ze źródeł niskokalorycznych

Poster-F-5 M. Gackowski, E. Bielańska, M. Derewiński
Osadzanie nanocząstek zeolitu typu MFI w makroporach monolitów krzemionkowych

Poster-F-6 M. Gęca, D. Kołodyńska, Z. Hubicki
EDTMP w procesie usuwania jonów metali ciężkich z wód i ścieków

Poster-F-7 J. Fenska, O. Impert, A. Katafias
Badania nad mechanizmem redukcji trispikolinianorutenu(III) kwasem askorbinowym

Poster-F-8 D. Kołodyńska, W. Sofińska-Chmiel, E. Mednyk, Z. Hubicki
Zastosowanie żywicy chelatującej DOWEX M 4195 w procesie usuwania jonów Cr(VI)

Poster-F-9 D. Kołodyńska, A. Adamczuk, Z. Hubicki
Badania sorpcji jonów Cr(VI) na chitozanie

Poster-F-10 M. Kowalczyk, Z. Hubicki, D. Kołodyńska
Badanie adsorpcji jonów Cr(VI) ze ścieków na makroporowatych jonitach hybrydowych

Poster-F-11 P. Kozyra, M. Radoń, J. Datka, A. Stępniewski, E. Brocławik
Kanały przepływu elektronów a aktywacja cząsteczki NO na centrum miedzi(I) w zeolicie

Poster-F-12 E. Lalik
Chaotyczne oscylacje termokinetyczne w reakcji wodoru i deuteru z metalicznym palladem

Poster-F-13 M. Marchaj, S. Freza, P. Skurski
Why are SiX5 and GeX5 (X=F, Cl) stable but CF5 and CCl5 are not?

Poster-F-14 M. P. Mitoraj, M. Srebro, K. Dyduch, A. Michalak
Opis wiązania chemicznego w oparciu o orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej

Poster-F-15 W. Piskorz, M. Sierka, J. Sauer
Obliczenia energii swobodnej procesu abstrakcji atomu H z propanu przez V2O5/SiO2: dynamika molekularna vs przybliżenie harmoniczne

Poster-F-16 K. Podolska, P. Pietrzyk, Z. Sojka
Addukty tlenowe z kompleksami b-diketaimina niklu(I)

Poster-F-17 J. Wiśniewska, G. Wrzeszcz, S. Koter, T. Ligor
Kinetyka reakcji między trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi a nadtlenodisiarczanem(VI)

Poster-F-18 J. Wiśniewska, H. Marai., A. Karocki., G. Stopa, E. Kita, Z. Stasicka
Wpływ ligandów na fotochemię związków koordynacyjnych chromu(III)

Poster-F-19 M. Wojnicki, P. Kwolek, K. Fitzner, K. Szaciłowski
Odzysk śladowych ilości złota z chlorkowych roztworów wodnych przy użyciu TiO2

Poster-F-20 G. Wójcik, Z. Hubicki
Zastosowanie sorbentu impregnowanego do usuwania jonów arsenianowych(V), chromianowych(VI) oraz fosforanowych(V)

Poster-F-21 G. Wójcik, Z. Hubicki, M. Górska
Porównanie sorpcji jonów metali szlachetnych na sorbentach polimerowych impregnowanych oraz na sorbencie węglowym

Poster-F-22 L. Zapała, E. Woźnicka
Tautomeryczne i mikroskopowe równowagi protonowania kwasu antranilowego i jego pochodnych

Poster-F-23 F. Zasada, W. Piskorz, Z. Sojka, A. Kotarba
Struktura elektronowa i morfologia nanometrycznych ziaren spinelu kobaltowego - badania HR-TEM i obliczenia ab initio

SESJA CHEMII BIONIEORGANICZNEJ

Poster-B-1 A. Miłaczewska, E. Brocławik, T. Borowski
On the catalytic mechanism of (S)-2-hydroxypropylphosphonic acid epoxidase (HppE). A hybrid DFT study

Poster-B-2 M. Brindell, M. Głuszko, M. Oszajca
Badania spektroskopowe i elektrochemiczne produktów reakcji nitrozylacji antymetastatycznego kompleksu NAMI-A

Poster-B-3 A. Bykowska, R. Starosta, B. Bażanów, M. Florek, M. Płotek, A. Kyzioł, M. Jeżowska-Bojczuk
Aktywność biologiczna kompleksu jodku miedzi(I) z difenylofosfinową pochodną ciprofloksacyny oraz neokuproiną

Poster-B-4 J. Czechowska, D. Siek, Z. Paszkiewicz, A. Ślósarczyk
Development of the novel α-TCP – CSH based bone cements

Poster-B-5 J. M. Dąbrowski, L. G. Arnaut, M. M. Pereira, K. Urbanska, G. Stochel
Detekcja i mechanizmy działania tlenu singletowego i rodników tlenowych w terapii fotodynamicznej przy udziale bakteriochloryn

Poster-B-6 R. Gryboś, M. Głuch-Lutwin, B. Nawieśniak, G. Kazek, E. Menaszek, M. Tyszka-Czochara
Insulino-podobne działanie kompleksów wanadu(I) z hydrazydo-hydrazonami – badania in vitro

Poster-B-7 R. Gryboś, B. M. Nawieśniak, M. Głuch-Lutwin, G. Kazek
Hamowanie aktywności białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP1B, SHP-1, LAR) przez kompleksy wanadu(IV) z hydrazydo-hydrazonami

Poster-B-8 B. Kalota, A. Mikus, V. N. Knuykshto, M. Tsvirko, S. Ostrowski
Właściwości luminescencyjne kompleksów lutetu z 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryną oraz jej pochodnymi

Poster-B-9 E. Kober, Z. Janas
Związki kompleksowe wanadu(V) jako chemiczne modele układów biologicznych

Poster-B-10 E. Kober, Z. Janas
Synteza i nadania strukturalne kompleksów litu z zasadami Mannicha

Poster-B-11 J. Szczygieł, K. Dyrek , J. Szymońska, E. Bidzińska, E. Wenda, K. Kruczała
Skrobia jako biosorbent do usuwania związków chromu(VI) z roztworów wodnych

Poster-B-12 M. Łabanowska, M. Kurdziel, M. Filek, A. Dłubacz
Zastosowanie spektroskopii EPR w badaniach ziaren zbóż o różnej odporności na stres

Poster-B-13 G. Mazur, Ł. Orzeł, J. Polaczek, M. Procner, B. Pucelik, G. Stochel
Nowe pochodne kobalaminy z ligandami N-donorowymi jako potencjalne nośniki leków antynowotworowych

Poster-B-14 A. Miłaczewska, P. Porebski, K. L. Tkaczuk, M. Chruszcz, W. Minor, T. Borowski
5-methylthio-3-oxo-1-penten-1,2-diol dioxygenase – studies on the structure and function of the metalloenzyme

Poster-B-15 D. Pijocha, J. Czechowska, D. Siek, Z. Paszkiewicz, A. Ślósarczyk
Novel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for substitution and regeneration of bone

Poster-B-16 M. Płotek, R. Starosta, W. Nitek, P. Pietrzyk, G. Stochel, A. Kyzioł
Synteza i charakterystyka związków kompleksowych miedzi(I) z ligandami posiadającymi ugupowanie azowe

Poster-B-17 S. Potocki, D. Valensin, F. Camponesci, H. Kozłowski
The extracellular loop of IRT1 – the chosen one for zinc?

Poster-B-18 M. Radoń, J. Szklarzewicz, E. Brocławik
Stany spinowe centrów hemowych i modeli hemopodobnych

Poster-B-19 A. Regiel, M. Arruebo, J. Santamaria, G. Stochel, A. Kyzioł
Nanokompozyty chitozanowo-srebrowe: właściwości fizykochemiczne i ocena aktywności antybakteryjnej

Poster-B-20 A. Zima, A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz, D. Siek, J. Czechowska
Study on bone cements based on calcium sulfate and doped hydroxyapatite

Poster-B-21 M. Fandzloch, K. Hoffmann, E. Szłyk, I. Łakomska
Wpływ karboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną

Poster-B-22 K. Śpiewak, O. Mazuryk, K. Kurpiewska, G. Stochel, M. Brindell
Oddziaływanie kompleksu NAMI-A ((ImH)[trans-RuCl4(dmso)(Im)]) z apo- i holo-transferyną

Poster-B-23 M. Wolska, K. Sokołowski, A. Cieślak, I. Justyniak, J. Lewiński
Bioinspirowana aktywacja CO2 z wykorzystaniem ścieżki enzymatycznej anhydrazy węglanowej

Poster-B-24 A. Wójcik, E. Broclawik, P. E. M. Siegbahn; T. Borowski
Hydrogen atom abstraction vs electrophilic attack on aromatic ring by non-heme Fe(IV)=O. HMS and HPPD case studies

Poster-B-25 D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, I. Inkielewicz-Stępniak, J. Czupryniak, J. Pranczk, T.Ossowski, M. Woźniak, L. Chmurzyński
Electrochemical and biological studies on reactivity of [VO(oda)(H2O)2], [Co(oda)(H2O)2]·H2O and [Ni(oda)(H2O)3]·1.5H2O towards superoxide free radicals

Poster-B-26 K. Żamojć, D. Jacewicz,M. Zdrowowicz, L. Chmurzyński
Studies on the interactions between 1,3-diphenylisobenzofuran and hydrogen peroxide

Poster-B-27 B. Krajewska, M. Brindell, R. van Eldik
Temperature- and pressure-dependent stopped-flow kinetic studies of jack-bean urease. Implications for the catalytic mechanism

SESJA MATERIAŁY NIEORGANICZNE

Poster-M-1 M. Bałtrukiewicz, Ł. John, P. Sobota
Organiczno-nieorganiczne porowate biokompozyty domieszkowane jonami strontu dla zastosowań w inżynierii tkankowej kości

Poster-M-2 K. Barczyk, M. Król, W. Mozgawa
Badania zdolności sorpcyjnej chabazytu i zeolitu Y względem kationów metali ciężkich

Poster-M-3 K. Barczyk, M. Król, W. Mozgawa
Modyfikacja organiczna właściwości powierzchniowych mordenitu

Poster-M-4 D. Basiak, W. Ziemkowska, A. Olszyna, P. Kurtycz, E. Karwowska, E. Miaśkiewicz-Pęska
Synteza i charakterystyka nanotlenku tytanu dotowanego złotem, srebrem i palladem jako materiału o potencjalnym działaniu antybakteryjnym

Poster-M-5 A. Micek-Ilnicka, E. Bielańska, A. Bielański
Nanorurki węglowe jako nośnik heteropolikwasów katalizujących konwersję alkoholu etylowego

Poster-M-6 U. Filek, R.P. Socha, E. Bielańska, A. Bielański
Pd/H6P2W18O62 jako katalizator bifunkcyjny konwersji alkoholu etylowego

Poster-M-7 M. Blicharska, A. Dobrzeniecka, S. Żołądek, B. Dembińska, J. Stroka, P. J. Kulesza
Nowe materiały hybrydowe na potrzeby bioogniw paliwowych

Poster-M-8 K. Bułat, M. Sitarz, A. Wajda
Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu KCaPO4–SiO2

Poster-M-9 D. Bykowski, A. Grala, P. Sobota
Związki magnezu i cynku jako katalizatory procesu depolimeryzacji polilaktydu

Poster-M-10 D. Darowna, S. Mozia, A. W. Morawski
Wpływ pH na efektywność usuwania diklofenaku z wody wodociągowej w fotokatalitycznym reaktorze membranowym

Poster-M-11 K. Domaradzka, P. Pietrzyk, Z. Sojka
Heterogeniczne kompleksy wanadu

Poster-M-12 A. Dziedzicka, B. Sulikowski
Właściwości katalityczne modyfikowanego naturalnego klinoptylolitu

Poster-M-13 B. Gil, B. Marszałek
Materiały typu MOF: nowa klasa katalizatorów, nośników, adsorbentów

Poster-M-14 K. Góra-Marek , J. Datka
Charakterystyka spektroskopowa IR właściwości centrów kobaltowych w zeolitach

Poster-M-15 K. Sadowska, K. Góra-Marek, P. Kuśtrowski, Z. Olejniczak, J. Datka
Zeolity hierarchiczne: struktura, porowatość i charakterystyka centrów aktywnych

Poster-M-16 K. Grzejszczyk, M. Skunik-Nuckowska, Paweł J. Kulesza, L. Yang, N. Vlachopoulos, L. Häggman, E. Johansson, A. Hagfeldt
Procesy akumulacji ładunku w kondensatorach elektrochemicznych zintegrowanych z barwnikowym ogniwem słonecznym

Poster-M-17 M. Grześkowiak, J. Przepiórski
Badanie TiO2 otrzymanego z tetraizopropanolanu tytanu w różnych warunkach i jego zastosowanie w procesie fotokatalitycznego utleniania Czerwieni Kwasowej 18 w roztworach wodnych

Poster-M-18 A. A. Heciak, S. Mozia, A. W. Morawski
Fotokatalizatory Cu/TiO2 do rozkładu kwasu octowego z jednoczesną produkcją węglowodorów C1-C3 oraz wodoru

Poster-M-19 J. Janek, Ł. Grobelny, J. Pisarska, W. A. Pisarski
Konwersja promieniowania podczerwonego na światło widzialne w szkłach i materiałach szklano-ceramicznych domieszkowanych potrójnie jonami Yb3+, Er3+ i Tm3+

Poster-M-20 M. Sitarz, P. Jeleń, E. Długoń, M.Gawęda
Spektroskopowe badania czarnych szkieł otrzymywanych metodą zol-żel

Poster-M-21 P. Jeleń, A. Koleżyński
Wpływ długości łańcucha oraz grup funkcyjnych na własności silsekwioksanów  drabinkowych – obliczenia

Poster-M-22 J. Kaczmarczyk, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka
Synteza i właściwości redoksowe spinelu kobaltowego o regulowanej morfologii

Poster-M-23 Ż. Kalemba-Jaje, E. Lalik, A. Drelinkiewicz
Nanorurki węglowe jako nośnik dla katalizatorów aktywnych w procesie wytwarzania bioestrów

Poster-M-24 Ł. Klita , B. Handke, A. Adamczyk
Morfologia i struktura cienkich warstw przestrzennego dodekafenylo silseskwioksanu

Poster-M-25 K. Kłak, I. A. Rutkowska, P. J. Kulesza
Zastosowanie nanostrukturalnego tlenku tytanu(IV) jako aktywnej matrycy w procesie elektroutleniania alkoholu etylowego

Poster-M-26 M. Kosińska-Klähn, A. Drąg-Jarząbek, Ł. John, J. Utko, L. B. Jerzykiewicz, P. Sobota
Właściwości strukturalne i luminescencyjne tlenków o strukturze perowskitu domieszkowanych europem

Poster-M-27 A. Kusior, M. Radecka
Otrzymywanie nanostruktur na bazie TiO2

Poster-M-28 M. Nocuń, S. Kwaśny
Otrzymywanie nanorurek TiO2 oraz charakterystyka ich struktury

Poster-M-29 P. Kwolek, K. Szaciłowski
Właściwości fotoelektrochemiczne tlenkowych półprzewodników szerokopasmowych – BiVO4

Poster-M-30 P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
Powierzchniowa i strukturalna promocja potasem tlenków żelaza(II,III) i manganu(II,III)

Poster-M-31 P. Łabuz, A. Kozińska, A. Żądło, W. Gawlik, T. Sarna, G. Stochel, W. Macyk
Photocatalytic and photodynamic properties of surface-modified TiO2 nanoparticles

Poster-M-32 W. Makowski, M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Dudek
Zastosowanie quasi-równowagowej termodesorpcji lotnych węglowodorów w badaniach porowatości materiałów nieorganicznych

Poster-M-33 G. Maniak, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka
Promocja alkaliami powierzchni spinelu kobaltowego

Poster-M-34 D. Marks, I. A. Rutkowska, C. Perruchot, M. Jouini, P. J. Kulesza
Zastosowanie nanostrukturalnego tlenku wolframu(VI) jako aktywnej matrycy w procesie elektroutleniania kwasu mrówkowego

Poster-M-35 B. Gil, B. Marszałek
Synteza i własności miedziowych materiałów typu MOF

Poster-M-36 T. Mazur, P. Pietrzyk, Z. Sojka
Zastosowanie spektroskopii HYSCORE do badania oddziaływań w metalozeolitach

Poster-M-37 K. Szaciłowski, J. Mech
Geometria podstawników a właściwości fotoelektrochemiczne na przykładzie TiO2 modyfikowanego pochodnymi antrachinonu

Poster-M-38 M. P. Mitoraj, Ł. Piękoś, M. Brela, A. Michalak
Teoretyczny opis mechanizmu reakcji odwodornienia borazanu w oparciu o kompleksy niklu i palladu

Poster-M-39 P. Niemiec, R. Tokarz-Sobieraj
Teoretyczny opis modyfikowanych heteropolikwasów molibdenowych

Poster-M-40 J. Nizioł, J. Rakoczy, K. Wieczorek-Ciurowa, P. Dulian, E. Filipek, A. Błońska-Tabero
Syntezy mechanochemiczne i właściwości miedziowych układów katalitycznych w procesie parowego reformingu metanolu

Poster-M-41 K. Onik, J. Podobiński, M. Derewiński
Warstwowe struktury porowate otrzymane w wyniku usieciowania zawiesin nanocząstek zeolitu MFI

Poster-M-42 J. Pszczoła, M. Sitarz, M. Odziomek
Warstwy mezoporowatej krzemionki otrzymane na drodze polikondensacji okta(wodoro)oktasilseskwioksanu (T8H)

Poster-M-43 B. Małecka, M. Rajska
Katalizatory Au/CuO-Al2O3 do utleniania CO

Poster-M-44 P. Rejmak, J. S. Dolado, M. J. Stott, A. Ayuela
Computational study on 29Si NMR in hydrated Portland cement

Poster-M-45 M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, W. A. Pisarski
Struktura i właściwości szkieł ołowiano-fosforanowych aktywowanych lantanowcami

Poster-M-46 M. Sterniczuk, J. Michalik, J. Sadło, G. Strzelczak
Centra paramagnetyczne generowane radiacyjnie w sitach molekularnych z zaadsorbowanym CO

Poster-M-47 M. Sulewski, W. Urbaniak
Katalizatory alkaliczne w procesie produkcji biodiesla z olejów roślinnych

Poster-M-48 W. Pichór, W. Mozgawa, M. Król, K. Barczyk, J. Śnieżek
Synteza zeolitów z perlitu ekspandowanego

Poster-M-49 M. Tatko, M. Mosiałek, E. Bielańska
Synthesis and characterization of silver containing LSCF

Poster-M-50 M. Trębala, S. Witkowski, Z. Sojka, A. Kotarba
Wpływ migracji jonów K+ na strukturę i właściwości powierzchni ferrytu β-K2Fe22O34

Poster-M-51 A. M. Wadas, I. A. Rutkowska, P. J. Kulesza
Tlenki metali jako matryce w materiałach katalitycznych w procesie elektroutleniania etanolu dla potrzeb niskotemperaturowych ogniw paliwowych z membraną polimerową

Poster-M-52 K. Wieczorek-Ciurowa, P. Dulian, V. Zazhigalov, D. Oleszak, T. Sikora, M. Kozlowski, S. Famielec, R. Moszumański
Zielone syntezy funkcjonalnych materiałów nieorganicznych na drodze wysokoenergetycznego mielenia

Poster-M-53 S. Witkowski, M. Ruszak, D. Zając, Z. Sojka
Mechanizm powstawania majenitu – badania metodą EXAFS

Poster-M-54 M. Radecka, A. Wnuk, M. Ziabka
Nanorurki TiO2 otrzymywane metodą anodyzacji

Poster-M-55 P. Zapała, J. Gryboś, P. Indyka, Z. Sojka
Materiały nanotlenkowe – synteza hydrotermalna i badania HR-TEM

Poster-M-56 A. Zielińska, W. Szczepaniak, M. Zabłocka-Malicka
Naturalny materiał ilasty jako katalizator konwersji produktów zgazowania ziaren owsa do gazu energetycznego

Poster-M-57 L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, W. A. Pisarski
Trójwartościowe lantanowce jako sondy spektroskopowe w nieorganicznych szkłach i materiałach szkło-ceramicznych

Sesja posterowa plik pdf.