Jakość kształcenia na Wydziale Chemii

Uniwersytet Jagielloński wypracował i udoskonala systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział Chemii prowadzi studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie ograniczają się do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Ankiety za semestr zimowy

Ankiety oceny zajęć dydaktycznych (OZD) oraz oceny pracowników administracji (OPA) za semestr zimowy 2012/13 są dostepne do wypełniania  od 21 stycznia do 3 marca 2013. Ankieta dotycząca danych zajęć powinna zostać wypełniona po ich zaliczeniu.
Wypełnij w
USOSweb lub na platformie PEGAZ.
 

Film instruktażowy

Data opublikowania: 23.01.2013
Osoba publikująca: Mariusz Pilch