Jakość kształcenia na Wydziale Chemii

Uniwersytet Jagielloński wypracował i udoskonala systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział Chemii prowadzi studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie ograniczają się do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Tydzień Jakości Kształcenia 2016


 

Wydarzenia centralne - program i rejestracja

Wydarzenia lokalne - Wydział Chemii


Spotkanie studentów z Prodziekanem ds. dydaktyki oraz kierownikami kierunków: chemii, ochrony środowiska, chemii medycznej

Czas: 29.11 (wtorek), od 17:30

Miejsce: WCh, Ingardena 3, sala 236

Grupa docelowa: Studenci


Dzień jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ

Jeżeli nie wiesz gdzie można znaleźć informacje na temat jakości kształcenia, jeżeli chcesz od nas dowiedzieć się czegoś na temat jakości kształcenia  - porozmawiaj z nami.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Konkurs

Jeżeli masz pomysł na to jak zachęcić studentów do udziału w akcji ankietowej, to ten konkurs jest dla Ciebie. Jeżeli masz pomysł na ciekawe przedstawianie losów wypełnionej przez Ciebie ankiety, to ten konkurs jest również dla Ciebie.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Dzień otwartych zajęć dydaktycznych

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone przez różnych pracowników naukowo-dydaktycznych, to zapraszamy!
Udział w zajęciach możliwy będzie w miarę dostępnych miejsc, przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na danych zajęciach (w szczególności środków ochrony indywidualnej).

Czas: 2.12 (piątek), cały dzień

Miejsce: WCh, Ingardena 3

Grupa docelowa: Studenci


Skrzynka ewaluacyjna

Jeżeli jakość kształcenia na naszym Wydziale nie jest Ci obojętna, to zadaj pytanie, napisz swój komentarz.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci

Data opublikowania: 21.11.2016
Osoba publikująca: Mariusz Pilch