Jakość kształcenia na Wydziale Chemii

Uniwersytet Jagielloński wypracował i udoskonala systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział Chemii prowadzi studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie ograniczają się do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Ocena zajęć dydaktycznych i pracy administracji

Ruszyła druga część letniej edycji OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I PRACY ADMINISTRACJI UJ

Termin: 1.09.2013-30.09.2013
Miejsce: USOSweb  (nie Pegaz!)

Wszystkie ankiety, te do oceny zajęć oraz te do oceny pracy administracji UJ są dostępne na indywidualnych kontach studentów na USOSweb.

 

Data opublikowania: 30.08.2013
Osoba publikująca: Mariusz Pilch