Jakość kształcenia na Wydziale Chemii

Uniwersytet Jagielloński wypracował i udoskonala systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział Chemii prowadzi studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie ograniczają się do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Tydzień jakości kształcenia

Tydzień Jakości Kształcenia 2-6 grudnia 2013

Zapraszamy do uczestnictwa!


Zarejestruj się na warsztaty i dowiedz się więcej pod adresem: www.tjk.uj.edu.pl
A co będzie u nas na Wydziale Chemii UJ?

  • stoisko informacyjno-promocyjne
  • zajęcia otwarte dla zainteresowanych (czwartek)
  • spotkanie grupy fokusowej


I co jeszcze?
Konkurs dla studentów (indywidualnie lub grupowo) na akcję promocyjną ankiet na Wydziale
Forma – dowolna (esej, plakat, komiks, prezentacja)
Termin składania prac – 20.XII. 2013
Miejsce składania prac – pokój 36 lub 210

Cenne nagrody!

Data opublikowania: 29.11.2013
Osoba publikująca: Mariusz Pilch