Jakość kształcenia na Wydziale Chemii

Uniwersytet Jagielloński wypracował i udoskonala systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział Chemii prowadzi studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie ograniczają się do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Tydzień Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii

W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 1-5 grudnia 2014 na naszym Wydziale:

  • poniedziałek – piątek - stoisko informacyjne ze skrzynką ankietową (WCh UJ, holl główny, parter oraz przy Zakładzie Chemii Środowiska, na parterze budynku  przy ul. Gronostajowej 3).
  • wtorek 2 grudnia - spotkanie samorządu studentów z Dziekanem ds. studenckich oraz kierownikami kierunków, sala 236, godz. 16.30
  • czwartek 4 grudnia –  dzień otwartych zajęć dydaktycznych
  • czwartek 4 grudnia – pokazy ciekawych doświadczeń (NKCh), sala audytoryjna, godz. 16.00-17.00

W związku z planowanym spotkaniem z Panem Dziekanem, pytania do Pana Dziekana można zadać poprzez stronę internetową.
oraz na godzinę przed planowanym spotkaniem (do specjalnie przygotowanej skrzynki) lub w trakcie spotkania.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie z nagrodami pt. Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UJ? Regulamin konkursu.

Zapraszamy
Dr Małgorzata Krzeczkowska i dr Paweł Kozyra
Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia

Data opublikowania: 27.11.2014
Osoba publikująca: Mariusz Pilch