Akty prawne

Regulacje podstawowe

  1. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami; w szczególności § 174, p. 3-5.
  2. Zarzadzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczacych obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS 
  3. Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych 
  4. Uchwała nr 29/IV/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w § 24 i w § 27 ust. 4 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
  5. Uchwała nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim – przyjęta w głosowaniu jawnym – jednomyślnie 
  6. Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

Regulacje pomocnicze

  1. Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim
  2. AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.
  3. Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundacje Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku.
  4. Decyzje Rady Wydziału Chemii w sprawie pytań dodatkowych oraz w sprawie przekazywania kierownikom zakładów dydaktycznych wyników ankiet pracowników tych zakładów.