Skład osobowy i zadania Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. jakości kształcenia

Na podstawie zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Chemii powołał Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w skład, którego wchodzą:

 1. dr hab. Barbara Gil – przewodnicząca, pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. doskonalenia jakości kształcenia
 2. dr Paweł Kozyra – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia
 3. dr Małgorzata Krzeczkowska – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia
 4. dr Mariusz Kępczyński
 5. dr Iwona Maciejowska
 6. dr Jarosław Wilamowski
 7. mgr Karol Dudek – przedstawiciel doktorantów
 8. Emilia Kuźniak – przedstawiciel studentów
 9. mgr inż. Agata Kozioł – przedstawiciel administracji

Do zadań wydziałowego zespołu należą:

 1. sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-f uchwały Senatu UJ, o której mowa w § zgodnie z procedurami i harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół;
 2. opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
 3. inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi;
 4. inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;/li>
 5. upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.