Rekrutacja - Chemia

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Podstawą ustalania listy rankingowej kandydatów jest średnia ważona wyników nowej matury z dwóch przedmiotów spośród następujących:

 • chemia (waga 3),
 • matematyka (waga 2.5),
 • biologia (waga 2),
 • fizyka (waga 2),
 • informatyka (waga 2).

» więcej szczegółowych informacji

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Studia te mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata z zakresu chemii lub kierunków pokrewnych.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Chemia
dr Małgorzata Krzeczkowska
Zakład Dydaktyki Chemii
pokój nr 210
tel.: 126632065
e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl
 

 

» więcej szczególowych informacji

Program przewiduje trzy bloki zajęć: kursy obowiązkowe, specjalizacyjne oraz seminarium i pracę magisterską. Studia prowadzone są w  systemie ECTS (European Credit Transfer System). Kursy specjalizacyjne studenci wybierają w ramach jednego z następujących profili:

 • analityka chemiczna,
 • chemia biologiczna,
 • chemia nowych materiałów i kataliza,
 • chemia stosowana,
 • chemia teoretyczna i komputerowa,
 • fizykochemia i spektroskopia,
 • nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna.

Kryteria kwalifikacji: średnia ze studiów pierwszego stopnia i wyniki egzaminu E-ChemTest w języku angielskim z jednej dziedziny (chemia analityczna, nieorganiczna, fizyczna lub organiczna) Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest średnia ocen z ukończonych studiów. Dodatkowe punkty mogą również uzyskać kandydaci, którzy posiadają certyfikat europejskiego testu ECTNA EChemTest w języku angielskim z 1 dziedziny chemii spośród chemii fizycznej, chemii analitycznej, chemii nieorganicznej, chemii organicznej.

Punktowy wynik kandydata oblicza się następująco:

0.75*P1 + 0.25*P2

gdzie

P1 oblicza się na podstawie średniej ze studiów podanej w suplemencie do dyplomu
P1 = 100*(ocena - 2)/3, dla ocen w skali 2-5
P1 = 100*(ocena - 2)/4, dla ocen w skali 2-6
P2 to wynik egzaminu EChemTest w języku angielskim z jednej z dziedzin spośród chemii analitycznej, nieorganicznej, fizycznej lub organicznej w skali 0-100%, jeśli kandydat posiada taki wynik.

Brak wyniku z egzaminu EChemTest nie stanowi przeszkody w przystąpieniu do rekrutacji. Osobom, które chciałyby przystąpić do egzaminu EChemTest przed rekrutacją, zostanie stworzona taka możliwość. Zgłoszenia można dokonać pisząc na adres echemtest@chemia.uj.edu.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Chemia dr Małgorzata Krzeczkowska

Zakład Dydaktyki Chemii
pokój nr 210
tel.: 126632065
e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl

Rekrutacja na stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie)

O przyjęcie na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów szczebla magisterskiego w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, którzy uzyskali zgodę jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Chemii UJ lub (w przypadku studiów środowiskowych) w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego. Podstawą ustalenia wstępnej listy rankingowej kandydatów jest średnia z ocen z ukończonych studiów I i II stopnia nie wliczając odpowiednich egzaminów dyplomowych.
 

Szczegółowe warunki i tryb naboru dla obywateli polskich oraz cudzoziemców po­dej­mu­jących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kryteria

Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne na Wydziale Chemii

Kierunek Chemia:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Ochrona Środowiska:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Chemia Medyczna:

Studia I stopnia