Oferta dla szkół

Wydział Chemii UJ dysponuje bogatą ofertą współpracy skierowaną zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Celem naszych działań jest popularyzacja chemii, a w szczególności rozwijanie pasji badawczych i naukowych  wśród uczniów w różnym wieku oraz przygotowanie licealistów do matury i podjęcia studiów na wydziałach chemicznych. Dla nauczyciel organizowane są sesje naukowe, które z jednej strony dają szanse na poznanie nowych trendów w dydaktyce nauczania przedmiotów przyrodniczych, a z drugiej strony stanowią forum dla wymiany doświadczeń.

Wizyta na Wydziale Chemii UJ

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli na Wydział Chemii UJ.

Oferta skierowana jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie godzinnej wizyty uczniowie poznają krótką historię chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału. W trakcie spotkania powiemy więcej o kierunkach studiów na Wydziale Chemii UJ i postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące przebiegu studiów i warunków rekrutacji.  Uczniowie będą mieć również okazję spotkania z przedstawicielem studentów Wydziału Chemii UJ. Spacer po budynku Wydziału pozwoli  gościom zobaczyć ekspozycje przygotowywanych przez nas wystaw i niektóre pracownie Wydziału.

Spotkania odbywają się w piątki w godz.:  8:30 -10:00.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem uzgodnienia terminu wizyty prosimy o kontakt mailowy: biuro@chemia.uj.edu.pl
lub telefoniczny:  12 663 2095.

Sesje Naukowe dla Nauczycieli

Sesje Naukowe dla Nauczycieli  - organizowane dwa razy w roku (jesień, wiosna).
Są to spotkania nauczycieli z całej Polski, w trakcie których wygłaszany jest wykład o tematyce ogólnej oraz komunikaty poświęcone bieżącym sprawom dydaktycznym. Sesja wiosenna jest sesją plakatową, podczas której nauczyciele mają możliwość zaprezentowania własnych doświadczeń.

Czasopismo „Niedziałki"

Czasopismo „Niedziałki" – kwartalnik,  redagowany przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii, jest przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności chemii, a także dla uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami. Redakcja zachęca Nauczycieli i uczniów do publikowania artykułów w tym czasopiśmie.

Konkurs Wiedzy Chemicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej – dwuetapowy konkurs dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa małopolskiego. Zakres materiału nie wykracza poza podstawę programową nauczania chemii dla IV  etapu  edukacyjnego w zakresie rozszerzonym, a szczegółowy zakres materiału jest ogłaszany każdego  roku. Laureaci z klas III mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów 1-stopnia chemii i ochrony środowiska bez postępowania kwalifikacyjnego.

Warsztaty dla maturzystów

Warsztaty dla maturzystów „Ostatni dzwonek przed maturą" – kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego. Comiesięczne spotkania składają się z wykładu wprowadzającego i warsztatów  w trakcie których uczniowie rozwiązują zadania.

Warsztaty olimpijskie

Fundacja Pro Chemia we współpracy z Wydziałem Chemii UJ od wielu lat organizuje warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w Olimpiadzie Chemicznej. W ich ramach prowadzimy wykłady dla początkujących (z klas I), które obejmują chemię ogólną, nieorganiczną i organiczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dla zaawansowanych (z klas II i III), których przedmiotem jest analiza jakościowa kationów i anionów oraz wprowadzenie do analizy miareczkowej. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji Prochemia

Spotkanie z ciekawą chemią

Spotkanie z ciekawą chemią – pokazy doświadczeń chemicznych dla uczniów gimnazjum.  W ramach tych pokazów  są przedstawiane oraz omawiane ciekawe doświadczenia chemiczne.

Pokazy kriogeniczne

Pokazy kriogeniczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - składają się z krótkiego wykładu na temat historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki oraz szeregu doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach.

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Chemiczna – na Wydziale Chemii UJ organizowane są zawody I i II etapu olimpiady chemicznej. Celem Olimpiady Chemicznej jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej.

Dni Otwarte

Dni Otwarte Wydziału Chemii – spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych promujące studia na Wydziale Chemii UJ.

Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci – zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, mające na celu  rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci w zakresie wykraczającym poza tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im odkrywania własnych pasji oraz wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby potrafiły w nim samodzielnie działać.