Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Maria Nowakowska
 
tel: +48 12 6632250
e-mail: nowakows@chemia.uj.edu.pl
pokój nr 155
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych
dr hab.
Andrzej Turek
    Główne kierunki badań
 1. Spektroskopia cząsteczek organicznych schłodzonych w wiązkach molekularnych.
 2. Zastosowanie samo-modelujących metod analizy faktorowej do rozdzielania i analizy widm absorpcji i fluorescencji w wieloskładnikowych układach termospektralnych.
 
  Zespół Elektrochemii
prof. dr hab.
Marian Jaskuła
 

 

Grupa naukowa w ramach zespołu:

dr hab. Grzegorz Sulka

Grupa Nanostrukturalnych Materiałów

    Główne kierunki badań
 1. Elektrolityczne osadzanie i rozpuszczanie metali i stopów
  • Wpływ dodatków organicznych na kinetykę procesów elektrodowych osadzania metali
  • Zachowanie się metali szlachetnych w procesie elektrolizy
  • Odzysk metali szlachetnych z materiałów wtórnych i odpadowych
  • Termodynamiczne właściwości stężonych roztworów elektrolitów
 2. Nowe materiały
  • Otrzymywanie kompozytów typu metal-matrix na drodze elektrolizy oraz badanie ich własności mechanicznych i odporności korozyjnej
  • Materiały anodowe dla ogniw litowo-jonowych
  • Badanie polimerów przewodzących w aspekcie ich zastosowań w ogniwach
 3. Wysokouporządkowane nanostruktury
  • Otrzymywanie struktur uporządkowanych nanoporów o dużej gęstości upakowania na drodze anodyzacji aluminium
  • Badanie wpływu warunków prowadzenia anodyzacji na parametry charakterystyczne uzyskiwanych nanostruktur, w tym: średnicę porów, odległość między sąsiadującymi porami, współczynnik wydłużenia i zdefektowanie uporządkowania
  • Otrzymywanie membran z nanoporów obustronnie otwartych o określonej średnicy porów z zakresu 15 - 200 nm
  • Uzyskiwanie uporządkowanych nanodrutów metalicznych poprzez elektroosadzanie metali w nanopory anodyzowanego aluminium
 4. Cementacja jonów srebra na miedzi metalicznej
  • Badanie wpływu różnych parametrów na kinetykę i mechanizm procesu cementacji
  • Badanie morfologii i szorstkości osadów Ag powstałych w trakcie cementacji
 5. Metody elektrochemiczne w zastosowaniu do analizy jonów metali
  • Praktyczne zastosowania elektrod jonoselektywnych
  • Optymalizacja warunków oznaczania metali ciężkich metodami woltamperometrycznymi
 6. Ewolucyjne metody poszukiwań i optymalizacji w analizie krzywych prądowo-napięciowych
  • Wykorzystanie algorytmów genetycznych do chemometrycznej analizy danych elektrochemicznych
  • Poprawa precyzji algorytmów genetycznych: dynamiczne kodowanie parametrów, hybrydyzacja algorytmu genetycznego
  • Poszukiwanie nowych efektywnych metod optymalizacyjnych opartych na naturalnych procesach ewolucyjnych. Algorytmy selekcji klonalnej i stochastycznej ekspresji genowej
  • Praktyczne wykorzystanie opracowanych algorytmów ewolucyjnych w analizie danych w woltamperometrii
 
  Zespół Femtochemii
 
    Główne kierunki badań
 1. Badanie procesu izomeryzacji cis-trans.
 2. Badanie procesu przeniesienia elektronu w związkach elektrono-donorowo-akceptorowych.
 3. Fluorescencyjne sensory jonowe.
 
  Zespół Fizykochemii Powierzchni
dr hab.
Paweł Wydro
    Główne kierunki badań
 1. Zastosowanie metody monowarstw Langmuira w modelowaniu błon komórkowych.
 2. Badanie właściwości monowarstw adsorpcyjnych na granicy faz woda/powietrze.
 3. Badanie składu i oddziaływań międzycząsteczkowych w mieszanych monowarstwach adsorpcyjnych.
 4. Badanie elektrycznych i termodynamicznych właściwości cząsteczek na granicy faz woda/powietrze.
 5. Badanie właściwości nierozpuszczalnych monowarstw na subfazach wodnych.
 
  Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
prof. dr hab.
Maria Nowakowska
    Główne kierunki badań
 1. Modelowanie molekularne biwarstw surfaktantów (dr Dorota Jamróz)
  • Struktura i właściwości dwuwarstw surfaktantowych
  • Oddziaływanie małych molekuł biologicznie czynnych z dwuwarstwami surfaktantowymi lub lipidowymi
  • Parametryzacja pola siłowego dla grup funkcyjnych będących częstymi składnikami jonowych surfaktantów
 2. Materiały do kontrolowanego dostarczania leków (dr Anna Karewicz)
  • Modyfikowane liposomy jako nośniki bioaktywnych molekuł
  • Hydrożelowe filmy i mikrosfery otrzymane na bazie naturalnych, biokompatybilnych polimerów do celowanego i/lub kontrolowanego dostarczania leków
  • Polimery inteligentne do kontrolowanego dostarczania leków i inżynierii tkankowej
 3. Układy zdyspergowane do celów biomedycznych (dr hab. Mariusz Kępczyński)
  • Porfiryny z kowalencyjnie dołączonymi łańcuchami polimerowymi jako sensybilizatory w terapii fotodynamicznej (PDT)
  • Fotosensybilizatory hybrydowe liposom – fotoaktywny polimer
  • Pęcherzyki jako nośniki leków
  • Nanokapsułki i nanocząstki z materiałów krzemowych i silikonowych
 4. Krzemowe nano- i mikrostruktury (dr Joanna Lewandowska)
  • Nano- i mikrostruktury krzemowe
  • Pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł
  • Stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych
 5. Materiały polimerowe i hybrydowe do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (dr hab. Krzysztof Szczubiałka)
  • Materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych
  • Rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych
  • Hybrydowe aluminokrzemianowo-polimerowe fotosensybilizatory
  • Oddziaływania polimer – surfaktant
  • Polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych)
 6. Nanoinżynieria polimerowych materiałów funkcjonalnych (dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof UJ)
  • Nanostrukturalne materiały polimerowe do zastosowań fotochemicznych i biomedycznych
  • Mikroskopia sił atomowych (AFM) – podstawowa technika badań miękkich materiałów – rozwój nowatorskich metod i ich wykorzystanie w nanotechnologii i nanomedycynie
  • Procesy transferu energii/elektronu w warunkach ograniczenia geometrycznego
  • Reakcje fotosensybilizowane w polimerowych nanoreaktorach
  • Fotochemia i fotofizyka wybranych układów (np. transfer protonu ze stanu wzbudzonego)
 
  Zespół Spektroskopii Molekularnej
prof. dr hab.
Marek Wójcik
    Główne kierunki badań
 1. Obliczenia kwantowo-mechaniczne dla układów z wiązaniami wodorowymi
 2. Badanie dynamiki protonu w wiązaniach wodorowych
 3. Modelowanie teoretyczne widm podczerwonych wiązań wodorowych w kompleksach, kryształach i cieczach z wiązaniami wodorowymi
 4. Teoretyczne badania wielowymiarowego tunelowania protonu
 5. Modelowanie teoretyczne widm podczerwonych i ramanowskich lodów i wodnych roztworów jonowych
 6. Zastosowanie metody Car-Parrinello dynamiki molekularnej do badania widm oscylacyjnych złożonych układów molekularnych