Zakład Fizyki Chemicznej

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Małgorzata Barańska

 

 

tel: +48 12 686 2389
e-mail: baranska@chemia.uj.edu.pl
pokój C3-21
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Badań Przemian Fazowych
prof. dr hab.
Edward Mikuli
  Główne kierunki badań
 1. Przejścia fazowe w ciele stałym oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi.
 2. Właściwości termiczne związków koordynacyjnych i mezomorficznych.
 3. Badania jonowych związków koordynacyjnych jonów metali: Mg2+,Ca2+ Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ i Hg2+, Co3+, Cr3+ z ligandami H2O i NH3 i DMSO oraz różnymi anionami, np. ClO4-, BF4-, MnO4-, NO3-.
 4. Badania faz ciekło- i plastycznokrystalicznych.
 
  Zespół Obrazowania Ramanowskiego
prof. dr hab.
Małgorzata Barańska
  Główne kierunki badań
Mapowanie ramanowskie i obrazowanie w podczerwieni
 1. Badania metabolitów wtórnych roślin, biopolimerów, analiza barwników naturalnych.
 2. Badania pigmentów malarskich oraz organicznych warstw malarskich.
 3. Analiza substancji czynnych leków.
 
  Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej
prof. dr hab.
Leonard Proniewicz
  Główne kierunki badań
 1. Badanie struktur molekularnych wybranych związków fosfonowych i ich soli z jonami metali, o potencjalnym znaczeniu w terapii osteoporozy.
 2. Zastosowanie metod spektroskopii molekularnej do wyznaczania struktur oksymów i ich związków kompleksowych z jonami Ni(II) i Cu(II).
 3. Analiza strukturalna kompleksów 21-oksaporfiryny z jonami metali Fe(II), Fe(III), Fe(IV), Co(II) i Cu(II) w oparciu o metody spektroskopowe.
 4. Badania mechanizmów adsorpcji hormonów, neuroprzekaźników i neuropeptydów na powierzchni styku roztwór/metal przy wykorzystaniu techniki SERS.
 5. Badania mechanizmów adsorpcji zmodyfikowanych aminokwasów, dipeptydów oraz ich fosfono i fosfino analogów na powierzchni styku roztwór/metal przy wykorzystaniu techniki SERS.
 6. Badania biologicznie aktywnych hydroksypyronów, ich pochodnych oraz kompleksów z jonami metali.
 7. Badania struktur molekularnych kwasów hydroksamowych i ich związków koordynacyjnych z jonami metali grup przejściowych metodami spektroskopowymi.
 8. Struktury molekularne hemoproteidów.
 9. Procesy dyssypacyjne na przykładzie reakcji oscylujących.
 10. Badania struktur molekularnych wybranych hydroksypirydynonów z jonami żelaza(II) i (III).
 11. Badanie zmian zachodzących w strukturze papieru na skutek utleniania oraz hydrolizy celulozy przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej.