Zakład Technologii Chemicznej

Kierownik Zakładu prof. dr hab.
Piotr Kuśtrowski

 

tel: +48 12 6632006
e-mail:
kustrows@chemia.uj.edu.pl
pokój nr 430
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych
dr hab.
Lucjan Chmielarz, prof. UJ
    Główne kierunki badań:
 1. Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów tlenkowych o programowanej strukturze porowatej (np. PILCs, PCHs, MCM-41, MCM-48, SBA-15, MCF, MSU) dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych.
 2. Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych - NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O), lotne. związki organiczne (katalityczne dopalanie LZO), amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3) i sadza (katalityczne dopalanie sadzy).
 3. Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków.
 
  Zespół Chemii Polimerów
dr hab.
Ewa Witek
    Główne kierunki badań:
 1. Synteza i charakteryzacja fizykochemiczna, jak również aplikacyjna polimerów hydrofilowych: rozpuszczalnych w wodzie (flokulanty, dysperganty, zagęszczacze, środki wiążące); hydrożeli oraz kompleksów interpolimerowych.
 
  Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów
prof. dr hab.
Roman Dziembaj
    Główne kierunki badań:
 1. Synteza funkcjonalnych materiałów i nanomateriałów dla różnorodnych zastosowań, w szczególności materiałów elektrodowych i elektrolitów dla akumulatorów litowych (Li-Ion) oraz tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).
 2. Synteza i charakteryzacja przewodzących nanokompozytów węglowych i rozwój technologii pokrywania nanometrycznych ziaren warstwami węglowymi o kontrolowanej porowatości.
 3. Opracowywanie i optymalizacja syntezy nanometrycznych katalizatorów. Optymalizacja procesów aktywacji i warunków przebiegu procesów katalitycznych, a także poprawy odporności na działanie trucizn i procesy starzenia.
 4. Badania różnorodnych procesów przebiegających z udziałem faz stałych (rozkład termiczny, procesy redoksowe, krystalizacja i spiekanie oraz wpływ tekstury na reaktywność ciał stałych).
 
  Zespół Technologii Organicznej
dr hab.
Piotr Kuśtrowski, prof. UJ
    Główne kierunki badań
 1. Synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych.
 2. Modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych.
 3. Badania teksturalne ciał stałych.
 4. Charakterystyka stanu i reaktywności powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych.
 5. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych.
 6. Nowe ścieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniającej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej).